Sostibilidade e Medio

Xestión de residuos

Garantía do cumprimento legal ambiental en materia de xestión de residuos

Adif e Adif-AV levan a cabo as actividades de construción, mantemento e explotación das infraestruturas ferroviarias. No desenvolvemento destas actividades pode xerarse unha tipoloxía variada de residuos, estando suxeitos ás obrigas recollidas na normativa de aplicación vixente.

En relación a estas obrigas e sobre a base do Convenio de Encomenda, a Subdirección de Medio Natural de Adif e Adif Alta Velocidade encárgase das seguintes actuacións:

  • Coordina, de xeito centralizado, as cuestións relacionadas coa xestión da maior parte dos Residuos Perigosos producidos (agás aqueles que, pola súas características de composición, volume ou localización, non é factible). Para iso, organiza as retiradas con carácter semestral desde os Centros de Almacenamento de Residuos Perigosos (CAR) que o soliciten. Así mesmo, e previa solicitude das Áreas de Actividade, xestiona retiradas con carácter extraordinario, así como a retirada daqueles residuos perigosos que se produzan en lugares distintos aos CAR e que, por razóns de localización e/ou manipulación, non puidesen ser trasladados a ningún deles.

  • Realiza a tramitación documental cos Organismos Públicos competentes en relación coa devandita xestión de Residuos Perigosos.

  • Tramita a legalización e o seu mantemento ante as Comunidades Autónomas dos centros produtores de residuos, tanto dos CAR como doutros centros que as áreas de actividade soliciten.

  • Mantén arquivos centralizados de información en relación coa produción e xestión de residuos perigosos e elabora Informes de Xestión que recollen datos relacionados coas retiradas xestionadas de xeito centralizado, así como información estatística sobre a evolución da xestión de Residuos Perigosos. Elabora indicadores de xestión de residuos en Adif e Adif Alta Velocidade.

  • Desenvolve, en colaboración coas áreas operativas que coordinan as actividades de produción, a normativa interna que regula as actuacións en relación coa produción e xestión de residuos. Tamén é un órgano de consulta e asesoramento sobre estas cuestións, así como un nexo entre Adif e/ou Adif-AV, e os órganos competentes das CC.AA. e o Estado.

Todas as actuacións en materia de xestión de residuos parten do enfoque dunha xestión global, desde a produción como consecuencia da utilización de materias primas ou a xestión de procesos, ata o control da xestión final, de xeito que se contribúe ao peche do ciclo nun contexto de economía circular.